Apbūves noteikumi

Apbūves un iekšējās kārtības noteikumi

Lai nodrošinātu Amatciema iedzīvotājiem mierīgu un klusu vidi, kur iespējams radoši strādāt un ģimenes un draugu lokā atpūsties, esam izveidojuši vienotus ciemata iekšējās kārtības noteikumus. Šie noteikumi garantē harmonisku dzīves stilu un līdzīgi domājošus - dabu un mieru respektējošus kaimiņus.

Zemes lietošana un pieļaujamās būves. Ciemata teritorija ir privātmāju apbūve (ar apsaimniekotāja noteiktām koplietošanas teritorijām), tāpēc visi gruntsgabali paredzēti vienīgi dzīvojamo ēku būvēšanai un izmantošanai. Īpašumā atļauts izbūvēt vienu vienģimenes māju, pirti, pie mājas izvietotu garāžu, lapenes un citas konstrukcijas, kādas parasti lieto vienas ģimenes sadzīves vajadzību nodrošināšanai. Īpašumu nav atļauts izmantot reliģiskajai un kulta darbībai, politiskajai darbībai, bāru, diskotēku un deju klubu ierīkošanai, kazino un spēļu zāļu vajadzībām, spēļu automātu izvietošanai, intīmpakalpojumu un tiem pielīdzināmu pakalpojumu sniegšanai, citu līdzīga rakstura izklaides pasākumu organizēšanai, tirdzniecības un masu pakalpojumu sniegšanai, jebkādai ražošanai vai citai darbībai, kas saistīta ar paaugstināta trokšņa līmeni un smakām.

Pieļaujamās apbūves veids. Amatciems ir plānots kā vienota stila mājvietu ciemats, līdz ar to jebkuras vienģimenes mājas, garāžas, sētas, citu konstrukciju, baseinu, tenisa kortu vai citu atpūtas objektu būve, pārbūve, izvietošana vai saglabāšana jebkurā zemesgabalā atļauta tikai ar projekta rakstisku saskaņošanu ar administratīvās teritorijas galveno arhitektu un Apsaimniekotāju.

Atļautais apbūves tips ir koka karkasa, guļbūves un mūra apbūve. Pieļaujamie jumta segumi - niedres, plēstas koka skaidas, māla vai cementa dakstiņi, zālāja segums. Ēku ārsienu papildu apdare - laukakmens, dekoratīvais koka apšuvums, krāsots apmetums, stikls.

Cienot apkārtējos iedzīvotājus un viesus, būvdarbu laikā zemesgabals ir jāuztur pārskatāms un kārtīgs, būvgružu vai citu atkritumu ilglaicīga uzkrāšana zemesgabalā nav pieļaujama. Tāpat nedrīkst veidot telšu pilsētiņas, aiz automašīnas velkamo treileru stāvvietas, pagaidu dzīvošanai paredzēto pārvietojamo vagoniņu, mobilo māju, pagrabu, šķūnīšu, garāžu vai citu ēku izvietošana vai celtniecība ar nolūku tos izmantot kā pagaidu vai pastāvīgu mītni vai jebkādām citām vajadzībām, izņemot gadījumus, kad šādi objekti nepieciešami saistībā ar vienģimenes mājas celtniecību attiecīgajā zemesgabalā.

Katra mājvieta ciematā ir plānota individuāli, tādēļ, lai saglabātu ainavisku skatu no jebkura īpašuma, žogs (ja tādu vēlas īpašnieks) ir caurspīdīgs ne mazāk kā 50% apjomā, izmantojamais materiāls - koks, augstums - līdz 1,2 m. Žogam jābūt stilistiski saskaņotam ar ēku un blakus esošā zemesgabala arhitektūru.

Ņemot vērā to, ka apkārt ciematam ir plaši mežu masīvi, tad meža zvēri ir iecienījuši pastaigas pa Amatciemu, līdz ar to žogi ciematā praktiski neeksistē, lai netraucētu dzīvnieku brīvu pārvietošanos. Praksē vienīgie norobežojumi tiek veidoti pret ūdenstilpēm, ģimenēm, kurām ir mazi bērni.

Stādījumu saglabāšana un izzāģēšana. Ciemata veidošanas procesā īpaša rūpība tika pievērsta gadiem ilgi augušo koku saglabāšanai un jaunu stādījumu veidošanai, lai attiecīgi atvērtu skatu ainavai vai noslēgtu pagalmu citu acīm. Līdz ar to, pirms stādījumu paplašināšanas, samazināšanas vai likvidēšanas jebkurā zemesgabalā jāizstrādā un Apsaimniekotājam jāiesniedz labiekārtošanas projekts. Gruntsgabalu apzaļumojot, projekts nav jāizstrādā par augiem un stādījumiem, kas, maksimāli izaugot, nepārsniedz 2 m augstumu. Saudzīgi jāizturas pret jebkuriem dabiskas izcelsmes meža augiem - īpaši sūnām, ķērpjiem, viršiem utt., maksimāli saglabājot tos to dabiskās izcelšanās vietās.

Dzīvnieki. Amatciema teritorijā atļauts turēt suņus, kaķus vai citus dzīvniekus, kas parasti vai vispārējā kārtā tiek atzīti par mājdzīvniekiem un kuru turēšana atļauta LR likumdošanā, ja vien šos dzīvniekus neaudzē, lai ar tiem veiktu uzņēmējdarbību. Respektējot pārējos Amatciema iedzīvotājus un viesus, dzīvnieku brīva pārvietošanās pieļaujama tikai sava īpašuma norobežotā teritorijā. Lai meža dzīvnieki varētu brīvi pārvietoties un suns ar riešanu netraucētu pārējos iedzīvotājus, naktī un tajā laikā, kad suns nav saimnieka tiešā uzraudzībā, sunim jāatrodas telpās. Atbalstot humānu attieksmi pret dzīvniekiem, suņa turēšana pie ķēdes nav atļauta, taču saimniekam jāgādā, lai suns nešķērso savas teritorijas robežas, ko var nodrošināt ar disciplīnu vai ar elektriskā gana palīdzību (sunim ir apkakle,kura raida viņa veselībai nekaitīgu elektrisko strāvu brīdī, kad tas šķērso noteiktas teritorijas robežas). Ārpus šīs teritorijas suņus jātur pavadā. Rūpējoties par savu un citu iedzīvotāju drošību un dzīvnieku veselību, mājdzīvniekiem jābūt vakcinētiem atbilstoši LR spēkā esošajām veterinārajām prasībām. Saudzīgi jāizturas pret meža dzīvniekiem, maksimāli netraucēt to pārvietošanos un uzturēšanos ciematā.

Neaizņemto un neapbūvēto zemesgabalu uzturēšana. Tā kā ciemata teritorijā nav žogu, tad īpašumi ir daļēji pārredzami un rada ciemata kopējo tēlu, līdz ar to neaizņemto un/ vai neapbūvēto zemesgabalu īpašnieku pienākums ir pastāvīgi uzturēt šos zemesgabalus kārtībā, regulāri pļaujot zāli un nepieļaujot dažāda veida atkritumu uzkrāšanos. Ja pašam īpašniekam nav iespēju vai vēlmes pašam veikt īpašuma uzturēšanu kārtībā, to par atsevišķu samaksu veiks Apsaimniekotājs.

Sabiedriskāskārtības traucējumi. Lai Amatciema teritorijā nodrošinātu mierīgu un klusu vidi, nav atļauta sabiedrisko kārtību traucējošu vai pašcieņu aizskarošu darbību veikšana, tai skaitā skaļu zaļumballīšu un pikniku rīkošana savā gruntsgabalā. Respektējot iedzīvotājus, kuri Amatciemā pavada brīvdienas vai atvaļinājumu un vēlas atpūsties, skaļu mehānisko ierīču darbināšana (zālespļaujamie, būvinstrumenti un citu skaļu troksni izraisošie priekšmeti) pirms 9:00 un pēc plkst. 21:00 nav pieļaujama. Tāpat nav pieļaujama mūzikas atskaņošana no automašīnām un no telpām tā, ka to traucējoši dzird kaimiņa gruntsgabalā. Sakarā ar to, ka liela daļa māju jumtu ir no niedru seguma, nav atļauta salūtu un cita veida pirotehniska uguņošana, kā vienīgi centralizēti organizēta uguņošana administratīvajā centrā speciāli tam atvēlētā vietā ciemata kopīgajos svētkos, organizēta no Apsaimniekotāja puses.

Ūdenstilpju lietošana. Viena no populārākajām brīvā laika pavadīšanas iespējām Amatciemā ir makšķerēšana, līdz ar to ir pieļauta individuāla makšķerēšana sava gruntsgabala dīķī vai vairāku īpašnieku kopīgajos dīķos. Komercrakstura makšķerēšana nav atļauta. Ar mērķi nodrošināt klusu vidi, nav atļauta motorizēta ūdenstransporta līdzekļu lietošana jebkurā no ūdenstilpēm – gan kopīgajos, gan gruntsgabalu atsevišķajos dīķos. Nav ierobežota peldēšanās un pārvietošanās pa dīķiem ar airu laivu un ūdens velosipēdiem, neievērojot īpašumu robežas, bet krasta lietošana svešā īpašumā bez īpašnieka atļaujas nav pieļauta. Ziemā katrs īpašnieks savā dīķī rūpējas par āliņģa izciršanu zivju apgādei ar skābekli.

Šisi r vispārējs ieskats, kādā veidā tiek organizēta kārtībā ciematā. Ar Amatas novada domes attīstības plānu, kurā iekļauti noteikumi par Amatciema teritoriju, kā arī ar detalizētiem iekšējās kārtības noteikumiem, kuri ir apsaimniekošanas līguma pielikums, iespējams iepazīties interesējoties pie ciemata Apsaimniekotāja.

© 2013, Jaunmāras Ltd